ពីធីកាត់សក់

Client : ជី សុផាត & ហាំ សុឡារ៉ូ
Categories :

ពីធីកាត់សក់ ជាពិធីមួយ ត្រូវបានគេប្រារព្ធរៀបចំឡើងនៅចន្លោះពីម៉ោង ៩ ទៅម៉ោង១០ ព្រឹក បន្ទាប់ពិធីពិធីហែកំណត់បានប្រារព្ធធ្វើរួចរាល់។ ពិធីនេះ គេអាចប្រារព្ធធ្វើសរុបក្នុងពេលតែមួយបាន រីឯកា អង្គុយ គឺដូចសូត្រមន្តដែរ តែមិនត្រូវឲ្យអ្នកកំដរអង្គុយស្មើរនឹងសាមីខ្លួនអ្នករៀបការទេ ត្រូវឲ្យឪពុក ម្ដាយកូន ស្រីឡើងកាត់ឲ្យកូនស្រីមុន រួចចាំឪពុក ម្ដាយខាងប្រុស កាត់ឲ្យកូនប្រុសជាបន្ទាប់ ដាច់ខាតម្ដាយជាអ្នកកាត់ មុនឪពុក។