ពិធីហែជំនួន

​ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ៦ព្រឹក កត់ត្រា​នូវ​ពិធី​លើក​ជំនូន ឬ​ខាន់ស្លា ពិធី​បែងចែក​ទ្រព្យ​តាម​ក្បួន​ប្រពន្ធ​ទូល​ប្ដី​រែក នេះ​ជា​ទំនៀម​ទម្លាប់​ដែល​មាន​ពី​បុរាណកាល​មក ។​